Legal Disclaimer

Auteursrechten en gebruik van inhoud.
Deze site is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Bruynkens NV
de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, en andere
bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling,
arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site,
onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere
middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van
Bruynkens NV.
U hebt evenwel het recht om de inhoud van deze website te bekijken, te downloaden en te reproduceren,
doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat 1) de auteursrechterlijke
vermeldingen worden behouden, 2) u alle mededelingen in het originele materiaal behoudt 2, 3) u de
afbeeldingen enkel gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort en 3) de volgende
auteursrechtclausule vermeldt: © Bruynkens NV. Alle rechten voorbehouden. , 4) u de inhoud gebruikt
voor niet commerciële doeleinden en 5) u de inhoud op geen enkele manier verandert. Anders dan
hierboven beschreven, mogen de gegevens op deze website niet worden gepubliceerd of voor een
commercieel doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bruynkens NV.
Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

 

Disclaimers.

De informatie op deze website wordt u meegedeeld "zoals ze is," en is enkel bestemd voor doeleinden van
interne informatie, zonder enige verklaring of garantie dat de informatie accuraat of volledig is of zonder
enige andere garantie, met inbegrip van elke impliciete verklaring of garantie betreffende de kwaliteit,
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. Bruynkens NV is in geen geval
aansprakelijk ten opzichte van wie dan ook voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade
door gebruik van deze website of door te vertrouwen op informatie of inhoud die via deze website of via een
door een hyperlink verbonden website is geopend, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voortvloeiend
uit winstderving, bedrijfsonderbreking, of verlies van gegevens, zelfs al werd Bruynkens NV uitdrukkelijk ingelicht
over de mogelijkheid van deze schade, in het meest uitgebreide wettelijk toegestane bereik.
Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie mag
gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd worden zonder voorafgaande verwittiging. Bruynkens NV kan op elk tijdstip de
producten en/of de programma's beschreven in dit materiaal verbeteren en/of veranderen. Bruynkens NV
garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.
Bruynkens NV garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website
of haar server vrij is van fouten, virussen, wormen of "Trojaanse paarden" en Bruynkens NV is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die u zou lijden als gevolg van dergelijke schadelijke elementen.
Het raadplegen en/of gebruik van de website gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Bruynkens NV is niet
aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een onderbreking of het stopzetten
van de website en/of diensten. Bruynkens NV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de
website noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Bovendien verklaart of garandeert Bruynkens NV niets omtrent elke andere website die u zou openen via deze
website. Bruynkens NV voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en
het vermelden van links impliceert niet dat Bruynkens NV deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt
op eigen risico plaats.